Zarządzanie zmianą w organizacji - 2 dni

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do czekających ich zmian w firmie. Rozwinięcie umiejętności pozytywnego wykorzystywania zmian, radzenia sobie z emocjami w sytuacji zmiany, radzenia sobie z oporem przed zmianą, usprawnienia pracy w procesie zmian. Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Cele pośrednie:

Rozpoznanie reakcji na zmiany różnych grup pracowników
Określenie głównych barier we wprowadzaniu zmian
Identyfikowanie źródeł oporu pracowników
Przełożenie negatywów na pozytywy
Techniki przezwyciężania oporu pracowników
Ocena efektów i motywów zmiany organizacyjnej
Określenie potrzeb komunikacyjnych podczas zmian
Określenie roli i zadań menedżera podczas zmian
Rozwój kompetencji do zarządzania zmianą
Wytyczne do budowania zespołu podczas zmian
Poznanie dobrych praktyk motywowania w procesie zmian
Budowanie kultury zmian w firmie
Tworzenie wewnątrz firmowego rynku dla zmian
Identyfikacja sił wzmacniających i utrudniających zmiany.

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Kierowanie zmianą i innowacjami

Dlaczego zmiany - stabilność to iluzja
Dwa modele zmian
Obszary zmian w firmie
Reakcje na zmiany różnych grup pracowników

Główne bariery we wprowadzaniu zmian

Identyfikowanie źródeł oporu pracowników
Opór jako siła napędowa zmiany

Przełożenie negatywów na pozytywy

Techniki przezwyciężania oporu pracowników

Ocena efektów zmiany organizacyjnej

Ocena motywów zmiany organizacyjnej
Najczęstsze przyczyny niepowodzeń zmiany organizacyjnej
Kluczowe czynniki sukcesu zmiany organizacyjnej

Studium przypadku – analiza sukcesu

Komunikacja w zmianie

Rola komunikacji w skutecznym zarządzaniu zespołem
Proces komunikacji – symulacja

Skuteczność kanałów komunikacyjnych

Komunikacja niewerbalna
Bariery komunikacyjne i metody ich przezwyciężania

Komunikaty pisemne czy ustne?

Informacja zwrotna

Komunikacja podczas zmian

Konflikt podczas zmian

Lider i menedżer w procesie zmian

Proces zarządzania
Rola i zadania menedżera podczas zmian

Co to znaczy być liderem dla pracowników

Budowanie autorytetu
Umiejętności lidera

Lider zmian – zarządzający czy przywódca; różnice i ich waga

Przewodzenie zmianom

Kompetencje do zarządzania zmianą

Budowanie zespołu podczas zmian

Co to znaczy być zespołem
Współpraca, zaangażowanie, odpowiedzialność

Analiza ról zespołowych
Budowanie zespołu

Motywowanie i nagradzanie pracowników

Rozwijanie umiejętności odkrywania własnych motywacji
wewnętrznych

Określanie potrzeb i czynników motywujących własny zespół

Pieniądze - czynnik motywujący?

Motywowanie w procesie zmian

Nie finansowe czynniki motywacyjne

Motywacyjne elementy komunikacji

Jak pokonywać bariery w myśleniu i wpływać na zmianę
zachowań

Budowanie kultury zmian w firmie

Tworzenie wewnątrz firmowego rynku dla zmian
Siły wzmacniające zmiany, siły utrudniające zmiany

Tworzenia analizy pola sił

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje
.