Zarządzanie zespołem - jak kierować pracą zespołu
i wydobyć z ludzi to, co najlepsze - 2 dni

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami i w zespole. Celem jest poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych
z codziennymi, operacyjnymi zadaniami kierownika. Dotyczy to zwłaszcza tych menedżerów, którzy w swojej codziennej pracy kierują kilkuosobowymi zespołami oraz tych, którzy koncentrują się przede wszystkim na zadaniach operacyjnych: wyznaczaniu celów, kontroli realizacji i ocenie wykonania.

Cele pośrednie:

Rozwijające refleksje osobiste
Zbudować zgrany zespół
Dostosowywać styl zarządzania do etapu rozwoju zespołu
Poprawić komunikację interpersonalną
Różnicować podejście do pracowników, dopasowując styl
rozmowy do osobowości pracownika

Radzić sobie z trudnymi pracownikami w zespole
Prowadzić motywujące rozmowy dyscyplinujące i oceniające
Sprawdzać poziom realizacji zadań, by cele były osiągnięte
Wykorzystywać codzienne sytuacje i zawodowe do budowania
autorytetu

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Jak zbudować zgrany zespół i wydobyć z ludzi to, co najlepsze

Być zespołem, co to znaczy - cechy efektywnego zespołu
Wady i zalety pracy w zespole
Budowanie i rozwój zespołu
Jakie są role przyjmują ludzie jako członkowie zespołu?
Predyspozycje członków zespołu do wykonywania określonych
zadań
- mój zespół – diagnoza potencjału
Reguły współpracy w zespole
Na czy polega efekt synergii grupy?
Jak integrować zespół na różnych poziomach?
Współpraca pomiędzy zespołami – rywalizacja czy
kooperacja?

Budowanie autorytetu – wprowadzenie do zagadnień zarządzania

Zarządzanie, a przywództwo
Pożądane umiejętności przywódcy w nowoczesnym zarządzaniu
Budowanie autorytetu, wizerunku przywódcy
Elastyczne przywództwo wg Hersey’a i Blancharda
Style zarządzania
- i
nstruowanie
- trenowanie
- wespieranie
- delegowanie
- styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu
- mój styl zarządzania
Funkcje kierowania
- planowanie
- organizowanie
- motywowanie
- kontrola

Skuteczna komunikacja z zespołem i w zespole, czyli dlaczego ludzie mówiący tym samym językiem nie potrafią się porozumieć?

Porozumiewanie się i komunikacja
Praktyczne techniki komunikowania ułatwiające zarządzanie
zespołem
- e
xpose szefa
- komunikowanie decyzji
- odmawianie
- stawianie zadań
- wydawanie poleceń
Złote zasady komunikowania i dawania informacji zwrotnej
sprzyjające budowaniu autorytetu szefa
Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność zarządzanej
grupy.
Jak korzystać z informacji zwrotnych od członków zespołu?
Umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi

Szef ma zawsze rację? Zasady skutecznego kierowania ludźmi

Jak planować i organizować pracę w zespole (cele i zadania
zespołu)?
Wyznaczanie celów pracownikom
Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych
celów
Ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji
Jak wyzwalać inicjatywę i odpowiedzialność w zespole?
Prowadzenie efektywnych zebrań

Skuteczne delegowanie zadań

Obawy przed delegowaniem
Korzyści z delegowania
Co, komu, kiedy i jak delegować
Rola coachingu w delegowaniu
Opracowanie arkusza delegowania
Delegowanie uprawnień jako motywator

Kontrola – motywuje czy zniechęca? Rola kontroli w kierowaniu
zespołem

Skuteczne kontrolowanie
Proces kontroli i jego znaczenie
Cechy skutecznego systemu kontroli
Dysfunkcjonalna strona kontroli
Narzędzia kontroli
Rozmowa oceniająca jako element kierowania zespołem

- kryteria ocen i ich wpływ na motywację do pracy
- udzielanie pochwały i reprymendy

Coaching, czyli jak dbać o rozwój pracowników, motywować
i inspirować

Kryteria wyboru celu coachingu
Zawarcie kontraktu coachingowego
Obserwacja pracy i efektów - wyciąganie wniosków
Wyznaczanie celów po coachingu

Klucz do osiągania sukcesów, czyli motywowanie w zarządzaniu

Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
Wpływ różnych czynników na poziom zaangażowania
pracowników w krótkim i długim okresie (dwuczynnikowa teoria
motywacji F. Herzberga)
Kiedy ludzie zaczynają pracować tylko dla pieniędzy?
Pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji
Nagrody i kary a odpowiedzialność i wina w skutecznym
zarządzaniu
Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu ludźmi
Jak stworzyć wspólne cele dla lepszej motywacji zespołu?
Najskuteczniejsze narzędzia motywacji
Jak zapobiegać spadkowi motywacji

Radzenie sobie z trudnym pracownikiem

Teoria zachowań - zachowanie rodzi zachowanie
- czynniki wywołujące i wzmacniające zachowania
- teoria zachowań w praktyce - koncentracja na działaniach
- menedżera a nie na cechach pracownika
Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej
Zarządzanie konfliktem w organizacji
- rola konfliktów w organizacji
- mój styl zarządzania konfliktem

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje
i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę branży oraz potrzeby i możliwości
osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje w małych grupach,
z możliwością konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i zabawę, poprzez osobiste doświadczenie, przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę.