Jak skutecznie zarządzać swoim czasem - 2 dni

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzania czasem, planowania
i zarządzania priorytetami. Celem szkolenia jest zdiagnozowanie indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej.

Cele pośrednie:

Umiejętność wyznaczania celów do realizacji
Poznanie ekonomicznych metod planowania
i realizowania zadań
Zwiększenie efektywności działań
Usprawnienie sposobu wykorzystania czasu poprzez
zastosowanie konkretnych, dających wymierne rezultaty
narzędzi i technik
Rozwinięcie umiejętności lepszej współpracy i komunikacji
w zespole
Usprawnienie organizacji efektywnych narad
Rozpoznanie i eliminowanie „złodziei czasu”

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Nie chć gonić w piętkę - podejście do zarządzania czasem

Zarządzanie czasem a zarządzanie sobą
Skutki działania struktury przekonań i metafor na temat czasu
Nawyki i ich podatność na zmiany
Jak wygląda mój dzień ł  
Kryteria efektywności działania

Mam swój cel - efektywne wyznaczanie celów

Dobrze sformułowany cel
Cele i szczegółowe podcele
Definiowanie swoich celi i wizji
Badanie i modyfikacja linii czasu (zastosowanie technik NLP)
Motywacja ukryta w celu

Mogę góry przenosić - filozofia pozytywnego myślenia

Co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia
Jaki jest wpływ mechanizmów pozytywnego myślenia na stan
emocjonalny osoby, motywację, oraz umiejętność
realizacji celów
Jakie znaczenie ma pozytywnie sformułowany cel,
czyli jak to się dzieje, że pewne cele realizujemy a inne nie
Wpływ sposobu myślenia na motywację
Branie odpowiedzialności za kształt własnego życia
Rozwijanie umiejętności odkrywania własnych motywacji
wewnętrznych
Wykorzystanie pozytywnego myślenia do pokonywania barier
i trudności - przeformułowanie problemu

Szczęśliwi czasu nie mierzą - Planowanie pracy

Odzyskanie kontroli nad swoim czasem - planowanie działań
Sprawna organizacja dnia pracy - wskazówki praktyczne
Plan dnia - technika ALPEN
Rytm aktywności - krzywa zakłóceń i efekt piły
Zalety planowania działań
Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym

Wiem od czego zacząć - zarządzanie priorytetami

Analiza zadań pod kątem priorytetów
Umiejętność stawiania priorytetów - ważność a pilność zadań
Ustalanie priorytetów - zasada Pareto
Ustalanie priorytetów - model Eisenhowera

Potrafię się zorganizować - organizacja czasu pracy

Reguły związane z zarządzania czasem
Gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu
Zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni.
Autoanaliza - wykorzystanie zalet, poprawa słabych stron

Wszystko chodzi jak w zegarku - efektywna współpraca
i komunikacja zespołowa

Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z ludźmi
Budowanie twórczej współpracy
Komunikaty pisemne czy ustneł
Jak przekazać część prac i jak prosić o pomoc
Bariery komunikacyjne i metody ich przezwyciężania
Asertywność, droga do oszczędności czasu czyli jak odmawiać
podejmowania zadań przekraczających kompetencje
i możliwości

Umiem prosić o pomoc - delegowanie zadań

Obawy przed delegowaniem
Korzyści z delegowania
Co, komu, kiedy i jak delegować
Rola coachingu w delegowaniu
Delegowanie jako narzędzie zarządzania

Czas to pieniądz - prowadzenie wartościowych zebrań

Planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu
bez straty czasu
Zawiadomienie o zebraniu
Plan zebrania
Prowadzenie zebrania
Ustalenia

Co potemł Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, coaching, autoanaliza, dyskusja, modelowanie NLP, mini-wykład, prezentacje, symulacja sytuacji zadaniowej „Promocja wschodzącej gwiazdy.”