Klucze do kariery, czyli jak radzić sobie na rynku pracy? Cykl warsztatów dla studentów

Organizacja: Warsztaty tworzą zamknięty cykl spotkań, każde po 1,5 godziny zegarowej. Całość cyklu liczy 14 jednostek zajęciowych (j.z.).

Cele warsztatów: Nabycie praktycznej wiedzy związanej
z poszukiwaniem pracy, podwyższaniem kwalifikacji zawodowych, przygotowaniem się do wymogów stawianych przez pracodawców. Studenci dowiedzą się, jak skutecznie i aktywnie poszukiwać najlepszego miejsca dla siebie, jak przedstawiać swoje kwalifikacje, jakich błędów unikać. Nabiorą więcej pewności, co do własnych możliwości i atutów oraz elastyczności w sposobach reagowania na nietypowe sytuacje
w nowych warunkach pracy.

 

Metoda:

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, warsztatowymi, w formie praktycznych ćwiczeń, popartych krótkimi komentarzami prowadzącymi do dyskusji wokół poruszanych tematów.

Elementy cyklu:

Rozmowa kwalifikacyjna i przygotowanie dokumentów – jak się
skutecznie sprzedać?
Autoprezentacja – jak pokazywać swoje mocne strony a ukryć
słabości?
Komunikacja interpersonalna – umiejętność dogadania się
z każdym.
Techniki koncentracji uwagi – działać za dwóch.
Techniki przyspieszające uczenie się – kompresja danych
we w łasnej głowie?
Kreatywność i elastyczność na rynku – mieć coś, czego
nie mają inni.
Planowanie i organizacja czasu – być skutecznym strategiem.
Rozwiązywanie problemów w zespole – być częścią całości.
Radzenie sobie ze stresem – spokój ducha gwarancją sukcesu.

 

Zagadnienia poruszane w poszczególnych modułach:

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW – JAK SIĘ SKUTECZNIE SPRZEDAĆ? - 2 j.z.

Jak pisać dobre cv i list motywacyjny
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Nie szata zdobi człowieka, ale... – jak się ubrać na rozmowę
o pracę?
Czytanie między wierszami – czy to jest praca dla mnie?
Co i jak mówić by się nie pogrążyć – akcentowanie atutów,
ukrywanie niedociągnięć
Zachowanie podczas rozmowy o pracę – mowa ciała,
nieśmiałość, słowa i inne aspekty

 

AUTOPREZENTACJA – JAK POKAZYWAĆ SWOJE MOCNE STRONY A UKRYĆ SŁABOŚCI? - 2 j.z.

Podstawowe bariery budowania wizerunku i ich przełamywanie
Pierwsze wrażenie i budowanie wizerunku – ciało i otoczenie
Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas autoprezentacji
- zasadna pewność siebie
Spójność autoprezentacji – kongruencja
Radzenie sobie ze wstydem i stresem podczas prezentacji
Wystąpienia publiczne – efektywność, konstrukcja i styl

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – UMIEJĘTNOŚĆ DOGADANIA SIĘ Z KAŻDYM - 2 j.z.

Podstawowe elementy skutecznej komunikacji – aktywne
słuchanie, komunikacja dwustronna, trójaspektowość
Spójność słów i czynów – jak być pewnym siebie
a jednocześnie nie naruszać zasad
Sztuczki komunikacji – jak je wykorzystać do podniesienia
efektywności porozumiewania się?
Dlaczego jednych lubimy a innych nie i jak sprawić, by nas
lubiano?
Mowa ciała, treść wypowiedzi a słuchacze
Trudności i bariery komunikacyjne, krytyka i konflikty
- jak sobie radzić?

 

TECHNIKI KONCENTRACJI UWAGI – DZIAŁAĆ ZA DWÓCH
- 1 j.z.

Czym jest koncentracja?
Sterowanie procesem uwagi
Sztuczki uwagi – jak uzależnić je od naszej woli?
Jak unikać dekoncentracji – co naprawdę sprzyja a co szkodzi
skupieniu
Elementy ćwiczeń koncentracyjnych i ich skuteczność
Wykorzystanie potencjału umysłu w walce z rozproszeniem
uwagi

 

TECHNIKI PRZYSPIESZAJĄCE UCZENIE SIĘ – KOMPRESJA DANYCH WE WŁASNEJ GŁOWIE? - 2 j.z.

Notowanie – strategia, efektywność i prędkość
Notowanie menedżerskie, czyli „skrótowce” i mapy myśli
Sztuka zapamiętywania – mnemotechnika
Synchronizacja półkul mózgowych
Kreatywność, czyli wytrychy, symbolika, skojarzenia
i metaforyzowanie
Techniki pamięciowe – rzymski pokój, słowa-haki, łańcuszki
i historie

 

KREATYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ NA RYNKU – MIEĆ COŚ, CZEGO NIE MAJĄ INNI - 2 j.z.

Kreatywność a osobowość twórcza
Kreatywność na co dzień i dla każdego
Przełamywanie barier twórczego myślenia
Podstawowe elementy warunkujące kreatywność i twórcze
myślenie
Kreatywność jednostkowa i zespołowa
Techniki twórczego rozwiązywania zadań

 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU – BYĆ SKUTECZNYM STRATEGIEM - 1 j.z.

Planowanie i organizacja czasu – czy zawsze jest potrzebne?
Czas wrogiem czy przyjacielem?
Co sprzyja efektywności wykonywania zaplanowanych zadań
Dobry i zły plan – kiedy zrezygnować z nie dość dobrych
założeń?
Podstawowe elementy efektywnego zarządzania czasem
Realizacja zadań, monitorowanie wykonania harmonogramu
działań

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W ZESPOLE – BYĆ CZĘŚCIĄ CAŁOŚCI - 1 j.z.

Zespół a jednostka – po co nam inni?
Role grupowe i jak je wykorzystać podczas pracy
Lider zespołu – czy zawsze potrzebny?
Warunki efektywności zespołu – komunikacja zespołowa,
pożytki i pułapki myślenia grupowego
Rozwiązywanie zadań i problemów w grupie – strategia
działania
Zwiększanie potencjału, efektywności i kreatywności zespołu

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – SPOKÓJ DUCHA GWARANCJĄ SUKCESU - 1 j.z.

Przyczyny i skutki stresu – pozytywy i negatywy.
Symptomy stresu – ciało, umysł, nastawienie i relacje
społeczne.
Trzy strategie reagowania na trudne sytuacje.
Radzenie sobie z problemami – strategie budowania rozwiązań
pod presją.
Techniki relaksacyjne – oddech, ćwiczenia, wizualizacje i inne
„miękkie” sposoby panowania nad ciałem.
Wsparcie innych osób – jak szukać pomocy w otoczeniu?

 

 

Prowadzący:

Maria Kuczewska