Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - 2 dni

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności profesjonalnego prowadzenia prezentacji, tak aby
z powodzeniem wpływać na przekonania słuchaczy do produktu, usługi, pomysłu oraz profesjonalnego przekazania wiedzy, informacji. Celem jest określenie własnego stylu prezentacji
i wypracowanie indywidualnych metod jej przygotowania. Uczestnicy będą potrafili przygotować profesjonalne materiały pomocne przy wystąpieniu oraz odpowiednio dobrać narzędzia prezentacji do jej celu i adresatów, poznają techniki argumentowania, nawiązania kontaktu ze słuchaczami, prowadzenia dyskusji oraz radzenia sobie z atakiem
lub presją słuchaczy
.

Cele pośrednie:

Konstruowanie efektywnych prezentacji
Umiejętne budowanie scenariusza oraz dramaturgii wystąpienia
Sprawne posługiwanie się urządzeniami audiowizualnymi
w czasie prezentacji
Świadome wzmacnianie siły przekazu mową ciała oraz głosem
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z tremą i stresem
Zapoznanie z technikami wywierania wpływu na słuchacza
Poznanie metod wzbudzenia i utrzymania zainteresowania
słuchaczy
Precyzyjne ustalanie potrzeb audytorium
Zrozumiałe komunikowanie korzyści wynikających z składanych
propozycji
Skuteczne rozwiązywanie typowych problemów prezentacyjnych

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Chcę ci coś zaprezentować - istota udanej prezentacji
i wystąpienia na forum

Co to jest prezentacja i jak się do niej przygotować
Przygotowanie merytoryczne i emocjonalne do prezentacji
Przed wystąpieniem - przygotowanie i analiza sytuacji
Okoliczności prezentacji i ich wpływ na strategię
Określanie celu prezentacji
Istota agendy spotkania
Uporządkowanie treści przemówienia (notatki, mapy myśli,
konspekty)
Potrzeby audytorium - zaspokojenie potrzeby jako
najważniejszy element prezentacji
Koncepcja prezentacyjnego bilansu komunikacyjnego

Aby język giętki... - skuteczna komunikacja werbalna

Komunikatywność i precyzja wypowiedzi
- zrozumiałe terminy i odpowiednie tempo mówienia
- logika wypowiedzi - jasna struktura i podsumowania
- dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy,
- wypunktowanie korzyści i zaangażowanie
- dostosowanie sposobu argumentacji do cech osobowych
- rozmówcy
Rozwinięcie umiejętności przekonywania i perswazji
- presupozycje - subtelne narzędzie wywierania wpływu
- metafory - komunikaty adresowane do podświadomości.
- Dyskusja - trudna sztuka
- argumentowanie pod kątem korzyści

Czasem trzeba się nieźle nagimnastykować - odczytywanie sygnałów niewerbalnych

Rola pierwszego wrażenia w kontakcie z audytorium
Komunikacja niewerbalna jako sposób komunikowania się
z otoczeniem - mowa ciała - postawa, gestykulacja, mimika
Kontakt wzrokowy
Etykieta ubioru profesjonalnego mówcy
Spójność komunikatów - rozpoznawanie i przekazywanie
Dekodowanie komunikatów niewerbalnych
Nie tylko ciało mówi - organizowanie przestrzeni

Jak to powiedzieć - retoryka i dykcja

Głos - tempo - rytm, intonacja, natężenie, dramaturgia
Oddech i emisja głosu
Budowanie dramaturgii przekazu przy pomocy odpowiedniej
techniki operowania głosem
Dykcja
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem - pauza
Sztuka retoryki jako ważny element przemówień - figury
retoryczne
Techniki burzenia barier między prowadzącym a publicznością -
zastosowanie metafory, żartu i anegdot w wystąpieniu
publicznym

Co się ze mną dzieje - elementy radzenia sobie ze stresem
i tremą

Czynniki pozwalające dystansować się od negatywnych emocji,
tremy
Jak odwoływać się do swoich mocnych stron i pozytywnych
emocji
Opanowanie skutecznych metod zapobiegania i radzenia sobie
ze stresem i tremą
Na czym skupić uwagę przed prezentacją, aby paraliżująca
trema nie dawała się we znakił
Kłopotliwe sytuacje - jak radzić sobie z atakiem bądź presją
słuchaczył
Uciążliwi dyskutanci - co z nimi zrobićł.
Złośliwość rzeczy martwych

Do kogo ta mowa - rozpoznawanie audytorium

Skład audytorium
Typy osobowości słuchaczy (identyfikacja odbiorcy, sposób
nawiązania relacji, argumentacja, słowa klucze, wartości
i oczekiwania) 
Zaangażowanie audytorium
Dobór treści prezentacji w zależności od potrzeb odbiorców
Dobór treści do poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy
Używanie języka „korzyści”

Dobór struktury prezentacji

Jak przygotować prezentację merytorycznie
Konstruowanie scenariusza prezentacji - struktura
- 6 minut, czyli krótko i treściwie
- wstęp, rozwinięcie i zakończenie
Prezentacje grupowe i indywidualne
Dobór metod do struktury prezentacji
- konstruowanie wypowiedzi
- słupki milowe
- różnorodność
- przerwy
- sekwencje
- uczestnictwo publiczności
- dobór środków stylistycznych
Efektowne rozpoczynanie i kończenie prezentacji

Żeby nie było nudno - utrzymywanie dynamiki i dramaturgii prezentacji

Kontakt z grupą - nawiązanie relacji, reakcje na pytania
Złoty środek - długość prezentacji a percepcja odbiorców
- krzywa uwagi
Jak unikać znużenia słuchaczy, co robić, gdy słuchacze
są znużeni
- zainteresowanie słuchacza - dobór argumentów
- techniki aktywizujące słuchaczy
- odwoływanie się do emocji, wiedzy i doświadczeń odbiorców
- sposoby zmiany tempa i rytmu prezentacji
- zmiana nastroju - żart, anegdota, słownictwo
Prowadzenie dyskusji
Elementy, które budują dramaturgię i przyciągają uwagę
każdego gremium

Czy są jakieś pytania? - sesja pytań na zakończenie szkolenia

Jak reagować na pytania
Jak odpowiadać na pytania
Jak zyskać na czasie
Pytania i wypowiedzi kłopotliwe, jak ich unikać
Jak kończyć sesję pytań

Wisienka na torcie - przygotowywanie i korzystanie z materiałów i pomocy audiowizualnych

Możliwości wykorzystania pomocy audiowizualnych
Zasady przygotowania elementów wizualnych wzbogacających
prezentację
- slajdy
- materiały dla uczestników
Zasady posługiwania się sprzętem audiowizualnym w czasie
prezentacji
Zasada trzy razy „t”: touch - turn - talk
Kiedy zawiodą elementy techniczne - laptop, rzutnik
multimedialny

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęcia odbywają się
w kameralnej grupie od 5 do 10 osób.

Ramowy przebieg szkolenia

W trakcie szkolenia każdy z uczestników będzie miał okazję do przygotowania i przeprowadzenia trzech prezentacji o rosnącym stopniu trudności. Pierwsza prezentacja to autoprezentacja, kolejna to prezentacja na wybrany temat i ostatnia to prezentacja na temat zawodowy. Każdy z uczestników po wystąpieniu otrzyma szczegółowy feed back zarówno od trenera jak i od pozostałych uczestników. Każdy będzie miał okazję zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty wystąpienia publicznego, prezentacji oraz kreowania wizerunku, a także zebrać szereg wiadomości dotyczących własnej osoby. Pomiędzy prezentacjami uczestnicy będą mieli okazję wykonać także ćwiczenia dotyczące języka ciała, emisji głosu, dykcji, ćwiczenie wprowadzające język korzyści wykorzystywany w profesjonalnych wystąpieniach, poznają najefektywniejszą strukturę prezentacji oraz szereg figur retorycznych. Wszystkie wystąpienia będą nagrywane kamerą video, a po szkoleniu uczestnicy dostaną płyty z nagraniami prezentacji szkoleniowych z całego szkolenia.