Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym

Od konfliktu do współpracy. Rozwiązywanie konfliktów

25-26 październik 2010

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowej, diagnozy jej przyczyn oraz uzyskanie kompetencji pozwalających na powstrzymanie procesu eskalacji konfliktu na jak najwcześniejszym etapie jego rozwoju, bądzę pomoc w rozwiązaniu konfliktu w każdej jego fazie. Celem szkolenia jest wytrenowanie określonych schematów własnych zachowań w sytuacjach konfliktowych oraz nauka panowania
nad emocjami towarzyszącymi sporom.

Cele pośrednie:

Zapoznanie z mechanizmem konfliktów
Rozwijanie umiejętności przewidywania, rozpoznawania
przyczyn konfliktów
Poznanie konstruktywnych sposobów zarządzania konfliktem
w zespole
Usprawnienie własnego funkcjonowania w sytuacji konfliktu
Przekształcić konflikt we współprać
Uczestniczyć w konfliktach jako postronny mediator
Efektywna współpraca w zespołach poprzez precyzję
komunikatu, prawidłową informacje zwrotną
Umiejętność odczytywania ukrytych treści poprzez
zrozumienie mowy ciała
Aktywne słuchanie rozmówcy dając mu poczucie ważności
i pełnego zaangażowania
Usprawnianie zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów
i myśli, skutecznego argumentowania
Kształtowanie postawy asertywnej w komunikacji w kontaktach
zawodowych i prywatnych
Trudne sytuacje zmieniać w okazje do stworzenia, nowych
lepszych rozwiązań.
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie ukrytej agresji
i zachowaniom prowokacyjnym
Zapoznanie z metodami redukowania agresji
Poznanie pułapek oraz najczęściej popełnianych błędów
w rozwiązywaniu konfliktów.
Zastosować w praktyce alternatywne metody radzenia sobie
z gniewem

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenia integracyjne

Porozmawiajmy - podstawowe informacje na temat komunikacji

Umiejętność porozumiewania się z innymi - klucz do sukcesu
Bariery w procesie komunikacji i błędy, jakie popełniamy,
komunikując się z innymi
Neurolingwistyczny model komunikacji - indywidualne różnice
percepcji rzeczywistości i ich konsekwencje

Na czynniki pierwsze - anatomia konfliktu

Definicja konfliktu
Przyczyny, zęródła konfliktów, typowe zachowania
w sytuacjach konfliktowych
Dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej
Rodzaje sytuacji konfliktowych: konflikt wartości, relacji,
danych, interesów
Czynniki wpływające na eskalację konfliktu
Konflikt jako narzędzie manipulacji
Konflikt inspirujący do zmiany
Diagnoza sytuacji konfliktowej
Style reagowania na konflikt
Metody rozwiązywania konfliktów - mediacje, negocjacje,
arbitraż, rozmowy, dyskusje, polemiki, negocjacje - style
i zasady efektywności
Zwycięzcy i przegrani w konflikcie

Kto się czubi ten się lubi - techniki rozwiązywania konfliktów

Etapy konstruktywnego rozwiązywania konfliktu
Przygotowanie planu rozwiązania konfliktu
Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnic
zdań
- przyczyny różnic zdań - merytoryczne i osobowościowe
- techniki postępowania przy występowaniu różnic zdań
Analizowania potrzeb stron konfliktu i formułowanie problemu
- docieranie do rzeczywistych potrzeb innych ludzi
- sztuka zadawania kluczowych pytań: otwarte czy zamknięteł
Style i techniki rozwiązywania konfliktów
Negocjacje sposób na dojście do porozumienia

Poradzimy sobie razem - praktyczne  umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole

Konflikt jako element rozwoju zespołu
Co warunkuje cykliczność konfliktowych zachowań wśród ludzi
Typowe reakcje i działania podejmowane w sytuacjach
konfliktowych
Mediacja jako skuteczna  metoda  rozwiązywania konfliktów
w zespole
Analiza transakcyjna - gry w konflikcie

Konstruktywne emocje - inteligencja emocjonalna - EQ

Co to jest inteligencja emocjonalna?
Inteligencja emocjonalna
- rozpoznawanie emocji u innych
- wcześniejsze rozpoznawanie konfliktów dzięki inteligencji
- emocjonalnej
- empatia jako narzędzie rozumienia istoty oporu
Kompetencje osobiste
- samoświadomość
- motywacja
- kierowanie sobą
Kompetencje społeczne
- empatia
- umiejętności społeczne
Rozwój inteligencji emocjonalnej
- jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną
- kształcenie emocji
- EQ w życiu zawodowym

Słucham i słyszę - aktywne słuchanie

Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie,
dopytywanie)
Skuteczne słuchanie . jak słuchać, żeby inni chcieli z nami
rozmawiać
Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

Czasem trzeba się niezęle nagimnastykować - odczytywanie sygnałów niewerbalnych

Komunikacja niewerbalna jako sposób komunikowania się
z otoczeniem - mowa ciała - postawa, gestykulacja, mimika
Spójność komunikatów - rozpoznawanie i przekazywanie
Strefy dystansu
Dekodowanie komunikatów niewerbalnych
Odzwierciedlanie i prowadzenie jako efektywny sposób
na budowanie i podtrzymanie relacji interpersonalnych

Szanuję ciebie i siebie - procedury, taktyki asertywnych wypowiedzi i zachowań

Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
- przyczyny trudności z odmawianiem
- reguły odmowy asertywnej
Bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć
i postaw
- komunikaty typu „ja” i „ty”
- wWyrażanie pozytywnych emocji
- wyrażanie odczuć negatywnych
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i profilaktyka,
umiejętność argumentowania
Obrona przed manipulacją. Komunikacja bez przemocy
wg. Rosenberga
Konstruktywne reagowanie na krytykę i oceny
- radzenie sobie z krytyką: krytyka jako źle odbierana
- informacja zwrotna
- krytyka jako ogólna ocena
- radzenie sobie z negatywnymi emocjami w sytuacji krytyki
- przyjmowanie pochwał
Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
- jak rozmawiać ze zdenerwowaną, czy agresywną osobą
- rola nastawienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami

Zarzadzanie konfliktem w organizacji

Rola konfliktów w organizacji
Zęródła konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie
- konflikt jako konsekwencja nieefektywnej struktury
- organizacyjnej
- konflikt jako skutek braku systemowych rozwiązań ważnych
- procesów
Konflikty interpersonalne i międzygrupowe
Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie
konfliktem
Zarządzanie poprzez konflikt Đ cele i techniki
Rola coachingu w procesie rozwiązywania konfliktów
Wykorzystywanie energii konfliktu w celach innowacyjnych
Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów
Sfery problemowe związane z poszczególnymi aspektami
zarządzania
- identyfikacja z misją firmy
- ustalanie priorytetów i realizacja celów
- organizacja pracy i zarządzanie czasem
- motywowanie
- podział zadań i przydział ról w zespole
- delegowanie uprawnień
- udział zespołu w procesie podejmowania decyzji
- kontrolowanie pracy
- ocenianie
- integracja zespołu i przepływ informacji
- przezwyciężanie oporów wobec zmian

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobiste

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez prać w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, prać indywidualną, dyskusje, symulacje i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia
i prezentacją multimedialną. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i zabawę, poprzez osobiste doświadczenie, psychodramy i pantomimy, przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę.

Trener prowadzący: Dorota Kraszewska

Miejsce, czas, cena warsztatów

Zajęcia odbywaj się w Warszawie w godzinach 09.00-17.00
w tym przerwa na lunch.
Koszt udziału: 1090,00 PLN +23% VAT
Cena zwiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy, lunch.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie formularza
umowy-zgłoszenia.
Aby zgłosić udział w danym szkoleniu należy wypełnić  (plik pdf) i wysłać go na numer faksu 022 253 17 70, bądź mail: artsky@artsky.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: artsky@artsky.pl lub telefoniczny 022 253 17 70.

 

Zapraszam