Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - 2 dni

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy uczestników o szeregu różnorodnych strategii, dzięki którym będą mogli skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia i pracy, Celem jest zbudowanie osobistej odporności niezbędnej w zapobieganiu oraz radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, obniżenie napięcia, podwyższenie jakości życia, lepsze zdrowie.

Cele pośrednie:

Zdobycie wiedzy o naturze stresu, źródłach powstawania
stresu i napięć na poziomie psychicznym i fizycznym
i mechanizmie kumulacji stresu
Odkrycie własnych źródeł stresu i wypracowywanie
indywidualnych strategii radzenia sobie z nimi
Rozpoznanie syndromu wypalenia zawodowego i profilaktyka
Odkrycie przekonań ograniczających nas w radzeniu sobie
ze stresem
Opanowanie technik służących panowaniu nad emocjami
Obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił
Zdolność stosowania procedur antystresowych, technik
autoregeneracji i relaksacji
Nabycie umiejętności poprawnego oddychania

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Strach ma wielkie oczy - poznanie stresu

Definicja stresu
Rozpoznawanie źródeł stresu - stresory
Przebieg reakcji stresowej
Przejaw stresu na trzech poziomach ciało - myśli - emocje
Konsekwencje stresu
Stres jako siła mobilizująca, źródło zmiany i rozwoju
Typ osobowości i radzenie sobie ze stresem
Utrudniające i wspierające przekonania

Ja i mój stres - autodiagnoza

Tworzenie własnej metafory stresu
Samokontrola poziomu stresu
Znaki od siebie do siebie - rozpoznawanie aktualnego napięcia
w ciele
Diagnoza własnego stylu reagowania na stres
Odkrywanie własnych obszarów szczególnie wrażliwych
na stres
Wpływu własnych przekonań na tworzenie się napięć
fizycznych i psychicznych
Umiejętność wychwycenia sygnałów alarmowych
Analiza osobistych zasobów do radzenia sobie ze stresem

Spokojnie, to tylko awaria - sposoby radzenia sobie
z nadmiernym stresem

Sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie
intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym
Rozwijanie fizjologicznej i psychologicznej i społecznej
odporności na stres
Rozwiązywanie stresowych sytuacji przez działanie
Zmiana nastawienia - zakotwiczenie w pozytywnym myśleniu
Zmiana sposobu myślenia jako efektywny sposób kontroli
poziomu stresu
Postawa asertywna a przeciwdziałanie stresowi
Przekształcenie stresu niszczącego w stres budujący
Unikanie stresu
Sięganie do własnych zasobów, czyli jak żyć w zgodzie
ze sobą i innymi
Jak odwoływać się do swoich mocnych stron i pozytywnych
emocji

Ratunku! Jestem w pracy - unikanie syndromu wypalenia zawodowego

Sytuacje stresowe w miejscu pracy
Sytuacje zwiększające ryzyko pojawienia się syndromu
wypalenia
- cechy charakterystyczne syndromu wypalenia
- w yczerpanie emocjonalne i psychofizyczne
- depersonalizacja
Poczucie obniżenia osobistej adekwatności
Etapy procesu zawodowego wypalania się
Symptomy wypalenia się
Zasady zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia
syndromu wypalenia

Jest we mnie spokój - techniki służące redukcji destruktywnego stresu i budowaniu odporności

Techniki relaksacyjne - uwalnianie napięcia, swobodne
przepływanie energii, wewnętrzny spokój.
Koncentracja - sztuka obecności, swobodne oddychanie,
praktyka kontemplacji, koncentracja na naturalnym obiekcie
Trening autogenny
Trening Jacobsona
Rozgrzewka bioenergetyczna
Ekspresja twórcza jako forma relaksu
Mentalne metody radzenia sobie ze stresem
Technika Asocjacji / dysocjacji wobec zdarzeń i emocji
Technika trzech pozycji percepcyjnych
Przeformułowanie własnych przekonań - reframing
Twórcza wizualizacja jako narzędzie przywracania równowagi
i podnoszenia własnej motywacji
Afirmacje, które pomagają radzić sobie z sytuacjami trudnymi
Sposoby szybkiego i efektywnego obniżania poziomu stresu
w trudnych sytuacjach

Co potemł Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, coaching, autoanaliza, dyskusja, mini-wykład, prezentacje. Zajęcia bazują przede wszystkim na indywidualnej pracy uczestników z samym sobą. Podczas szkolenia wykorzystujemy liczne metody i techniki bazujące min. na: inteligencji emocjonalnej, Neurolingwistycznym Programowaniu (NLP), umiejętnościach poprawnego oddychania oraz licznych elementach z życia codziennego. Wśród wielu ćwiczeń, które uczestnicy po treningu z łatwością mogą stosować w życiu codziennym, znajdują się również ćwiczenia motywujące, tak, aby uczestnicy szkolenia nie tylko potrafili zwalczyć stres, ale pójść dalej w swym samorozwoju.