Praca w zespole międzykulturowym – 1 dzień

Adresatami szkolenia są pracownicy firm, organizacji pracujący
w środowisku międzykulturowym.

CEL: Różnice wynikające z różnych stylów myślenia, zaplecza kulturowego oraz wychowania mogą spowodować szereg pomyłek na tym tle, zarówno w życiu prywatnym jak
i zawodowym. Celem szkolenia jest pomoc w zrozumieniu innej kultury, jej odmiennych mechanizmów psychologicznych, a tym samym ułatwienie komunikacji między przedstawicielami różnych kultur oraz ułatwienie pracy w środowisku międzykulturowym. Celem jest uwrażliwienie uczestników na różnice, jakie mogą wystąpić pracując w zróżnicowanym narodowościowo i kulturowo zespole i jak sobie z nimi radzić, aby praca była efektywna.

Cele pośrednie:

Rozwijające refleksje osobiste
Zrozumienie istoty budowania relacji w środowisku
międzykulturowym
Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów w środowisku
międzykulturowym
Poznanie różnych kręgów kulturowych
Radzenie sobie ze stereotypami
Poznanie praktycznych, przydatnych informacji
Rozwinięcie umiejętności praca w zespole międzykulturowym

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Wieża Babel, czyli wprowadzenie w tematykę wielokulturowości

Czym jest kultura
Etnocentryzm vs. Etnorelatywizm
Czym jest wielokulturowość
Społeczeństwo wielokulturowe oraz przykłady takich
społeczeństw
Pozytywne i negatywne strony wielokulturowości

Skąpy Szkot, Zimny Szwed, czyli czym są stereotypy
i uprzedzenie oraz jak sobie z nimi radzić

Ogólna definicja stereotypów
Czym są stereotypy kulturowe?
Definicja uprzedzeń
Jak sobie radzić z uprzedzeniami i stereotypami

Prezentacja różnych kręgów kulturowych

Wymiary kulturowe (kultury męskie vs. kobiece;
polichromiczne vs. monochromiczne itp.)
Prezentacja różnych kręgów kulturowych w odniesieniu
do wymiarów:
- podejście do pracy i życia prywatnego (omówienie i ćwiczenia)
- różne środki ekspresji ((omówienie i ćwiczenia)
- stosunek do rodziny (omówienie i ćwiczenia)
- hierarchia (omówienie i ćwiczenia)
- kuchnia (omówienie)
- nawyki żywieniowe (omówienie)
- podejście do czasu (omówienie i ćwiczenia)
- obyczaje (omówienie i ćwiczenia)

Praca w zespole międzykulturowym

Ćwiczenia (symulacja, scenki, case study)

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej,
mini-wykład, prezentacje, gry kulturowe, scenki, asymilatory kulturowe.