Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 6 godzin lekcyjnych


Zgodniez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U.97.129844 z późn. zm.) oraz Dyrektywy 89/391/EWG:

§ 44. 1. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.”

§ 44. 3. „Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust.1, na każdej zmianie powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.”


Cel:

Zapoznanie z  aktualnymi zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Ćwiczenia praktyczne mające na celu zdobycie praktycznych
umiejętności lub udoskonalenie już posiadanych umiejętności
udzielania pierwszej pomocy.

 

Program kursu

Co to jest pierwsza pomoc przedlekarska? Rola pracownika
w systemie ratownictwa medycznego - wykład
Apteczka i jej wyposażenie - system pierwszej
pomocy w firmie
Organizacja pomocy na miejscu wypadku, bezpieczeństwo
ratującego
Wzywanie pomocy i alarmowanie służb ratowniczych
Rozpoznanie stanu poszkodowanego i postępowanie, stany
bezpośredniego zagrożenia życia, porażenie prądem
elektrycznym
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Uszkodzenia naczyńkrwionośnych, krwotoki
Oparzenia termiczne i chemiczne
Utonięcia
Złamania i zwichnięcia
Utrata przytomności, zasłabnięcia
Metody ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia

 

Forma szkolenia

Instruktaż i ćwiczenia praktyczne