Motywowanie pozafinansowe pracowników
– 2 dni

 

Do zadań każdego menedżera należy ustalenie takiej konstelacji czynników motywujący dla swoich pracowników, by zapewnić im maksimum efektywności. Dobre motywowanie to składowa ogólnej wiedzy o osobowości ludzi, wiedzy o konkretnym zespole, znajomość sytuacji i aspiracji swoich współpracowników, znajomość technik komunikacji, technik asertywności, znajomość teorii motywacyjnych.

Cel: Najważniejszym celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności skutecznego motywowania, wywołanie wśród uczestników zrozumienia, że motywacja to nie jednorazowe działanie, ale ciągły proces. Nauczenie, co motywuje i co demotywuje ludzi. Poszerzenie umiejętności motywowania, wykorzystania jak największej ilości narzędzi motywacyjnych. Analiza potencjału zespołu, którym zarządza menadżer, by
lepiej motywować konkretne osoby. Weryfikacja przekonań
i skuteczności stosowanych metod. Eliminacja nieefektywnych nawyków.

Cele pośrednie:

 • Rozwijające refleksje osobiste

 • Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie

 • Umiejętność skutecznego wspierania podwładnych
  w podejmowaniu i realizacji wyzwań

 • Skuteczne motywowanie i nagradzanie pracowników

 • Umiejętne prowadzenie rozmów motywacyjnych,

 • Przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnego „Expose szefa”.

 • Poznanie i rozwinięcie praktycznych umiejętnosci zastosowania najbardziej przydatnych teorii motywowania pozafinansowego

 • Stworzenie motywującego środowiska pracy oraz motywujących warunków pracy w obszarach organizacyjnych, psychologicznych i technicznych

 

Ramowy program szkolenia

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

 • Krótka prezentacja programu

 • Oczekiwania uczestników

 • Ćwiczenie integracyjne

Motywacja – co to takiego

 • Najbardziej przydatne teorie motywacji pozapłacowej i ich praktyczne zastosowanie w organizacji

 • Czynniki, które mają wpływ na motywację oraz elementy demotywujące

 • Co mnie motywuje – test autoanalizy

 • Uświadomienie sobie jak bardzo różni jesteśmy i jak motywują nas różne rzeczy

 • Jak nie demotywować czyli najczęściej popełniane błędy managerów, które wpływają na poziom motywacji.
  Jak zapobiegać i naprawiać błędy

Pieniądze – czynnik motywujący?

 • Motywacja a finanse

 • Jasne formułowanie oczekiwań wobec pracownika
  i informacja jak przekłada się realizacja oczekiwań
  na finanse pracownika

 • Rodzaje finansowych motywacji

Skuteczna marchewka. Motywowanie i nagradzanie pracowników

 • Zabawy motywacyjne

 • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników

 • Wywieranie wpływu

 • Film wideo „Jak budowałem i motywowałem zwycięski team”

 • Najbardziej skuteczne metody wg Huberta Wagnera

Inspirowanie – istota i zasady. Czym jest wizja zespołu? Jak zarazić pracowników wspólną misją?

 • Gra – projekt grupowy.

 • Obserwacja pracy liderów i ich wpływu na wynik końcowy

 • Przejawiany autorytet i styl zarządzania

 • Dostosowanie sposobu motywowania do etapu rozwoju zespołu

 • Dynamika zespołu

 • Dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu

 • Wnioski nt. własnego zespołu

 • Podsumowanie projektu

Porywające przemówienie

 • Przygotowanie profesjonalnego „Expose szefa”

 • Elementy „Expose szefa”

 • Przygotowanie expose

 • Symulacja rozmowy z zespołem lub pracownikiem

Techniki skutecznej komunikacji jako wsparcie dla menedżera. Rola komunikacji w skutecznym motywowaniu zespołu

 • Konkretyzowanie, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej w motywowaniu.

 • Proces komunikacji – symulacja

 • Skuteczność kanałów komunikacyjnych

 • Bariery komunikacyjne i metody ich przezwyciężania

 • Komunikaty pisemne czy ustne?

 • Ćwiczenia komunikacyjne

Prowadzenie rozmowy motywacyjnej

 • Przygotowanie się do rozmowy

 • Jak rozpoznać potrzeby i czynniki motywujące własnych pracowników

 • Jak ustalić wspólny plan działania

Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem – zajęcia praktyczne

 • Symulacje rozmów z pracownikami wg zadanych scenariuszy

Znaczenie oceny pracy oraz kontroli dla podnoszenia efektywności osoby i zespołu.

 • Proces kontroli i jego znaczenie

 • Rodzaje kontroli: prewencyjna, bieżąca i po fakcie

 • Cechy skutecznego systemu kontroli

 • Dysfunkcjonalna strona kontroli

 • Jak formułować i przekazywać ocenę pracy, aby była motywująca?

 • Pochwała i krytyka – cele i zasady skutecznej praktyki wzmacniania pożądanych zachowań.

 • Projekt grupowy z raportowaniem

Plan motywowania, czyli jakie działania podejmę po szkoleniu, by lepiej pracować z moimi ludźmi

 • Narzędzia i sposoby motywowania dostępne w moim miejscu pracy.

 • Stawianie celów jako narzędzie motywacyjne

 • Wykorzystywanie potencjału pracowników

 • Dobra komunikacja. Słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych

 • Zwiększanie poczucia odpowiedzialności u ludzi

 • Wzbudzanie kreatywności i wykorzystywanie pomysłów

 • Budowanie dobrych relacji w zespole

 • Inne działania pozafinansowe

Co potem? Proces zmiany osobistej

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  w praktyce

 • Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej,
mini-wykład, prezentacje.