Komunikacja interpersonalna - budowanie dobrych relacji z ludźmi - 2 dni

CEL - Najważniejszym celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie metod  efektywnej komunikacji interpersonalnej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania swoich potrzeb, poglądów, uczuć.

Cele pośrednie:

Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie
komunikowania się
Aktywne słuchanie rozmówcy dając mu poczucie ważności
i pełnego zaangażowania
Rozwinięcie umiejętności eliminowania barier komunikacyjnych
Nabycie umiejętności dopasowania przekazu do typu odbiorcy
Efektywna współpraca w zespołach poprzez precyzję
komunikatu, prawidłową informacje zwrotną
Doskonalenie komunikacji niewerbalnej jako elementu
wspierającego przekaz słowny
Umiejętność odczytywania ukrytych treści poprzez zrozumienie
mowy ciała
Usprawnianie zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów
i myśli, skutecznego argumentowania
Kształtowanie postawy asertywnej w komunikacji w kontaktach
zawodowych i prywatnych
Rozwijanie umiejętności przewidywania, rozpoznawania
przyczyn i rozwiązywania konfliktów
Unikanie konfliktów wynikających z niewłaściwego zrozumienia
naszych intencji

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Porozmawiajmy - podstawowe informacje na temat komunikacji

Umiejętność porozumiewania się z innymi - klucz do sukcesu
Co to jest komunikacja skutecznał Test umiejętności
komunikacyjnych
Bariery w procesie komunikacji i błędy, jakie popełniamy,
komunikując się z innymi
Model procesu komunikacyjnego oraz najważniejsze zasady
Komunikacja jednostronna i dwustronna
Neurolingwistyczny model komunikacji - indywidualne różnice
percepcji rzeczywistości i ich konsekwencje
Systemy reprezentacji - model strukturalizowania
i przekazywania komunikatów

Konstruktywne emocje - inteligencja emocjonalna - EQ

Co to jest inteligencja emocjonalnał
Inteligencja emocjonalna
- rozpoznawanie emocji u innych
- wcześniejsze rozpoznawanie konfliktów dzięki inteligencji
- emocjonalnej
- empatia jako narzędzie rozumienia istoty oporu
Kompetencje osobiste
- samoświadomość
- motywacja
- kierowanie sobą
Kompetencje społeczne
- empatia
- umiejętności społeczne
Rozwój inteligencji emocjonalnej
- jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną
- kształcenie emocji
- EQ w życiu zawodowym

Słucham i słyszę - aktywne słuchanie

Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie,
dopytywanie)
Skuteczne słuchanie . jak słuchać, żeby inni chcieli z nami
rozmawiać
Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

Czasem trzeba się nieźle nagimnastykować - odczytywanie sygnałów niewerbalnych

Komunikacja niewerbalna jako sposób komunikowania się
z otoczeniem - mowa ciała - postawa, gestykulacja, mimika
Spójność komunikatów - rozpoznawanie i przekazywanie
Strefy dystansu
Dekodowanie komunikatów niewerbalnych
Odzwierciedlanie i prowadzenie jako efektywny sposób
na budowanie i podtrzymanie relacji interpersonalnych
Nie tylko ciało mówi - organizowanie przestrzeni

Aby język giętkiÉ - skuteczna komunikacja werbalna

Komunikatywność i precyzja wypowiedzi
- zrozumiałe terminy i odpowiednie tempo mówienia
- logika wypowiedzi - jasna struktura i podsumowania
- lopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy, wypunktowanie
- korzyści i zaangażowanie
- dostosowanie sposobu argumentacji do cech osobowych
- rozmówcy
Rozwinięcie umiejętności przekonywania i perswazji
- presupozycje - subtelne narzędzie wywierania wpływu
- metafory - komunikaty adresowane do podświadomości
- d
yskusja . trudna sztuka
- argumentowanie pod kątem korzyści.

W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych

Pojęcie asertywności
Typy zachowań
- zachowania agresywne
- uległe
- asertywne
Prawa społeczne
Emocje a zachowania asertywne
Stan: rodzic - dorosły - dziecko
Mapa asertywności - uświadomienie problemów indywidualnych
Samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego
siebie

Szanuję ciebie i siebie - procedury, taktyki asertywnych wypowiedzi i zachowań

Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
- przyczyny trudności z odmawianiem
- reguły odmowy asertywnej
Bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć
i postaw
- komunikaty typu „ja” i „ty”
- wyrażanie pozytywnych emocji
- wyrażanie odczuć negatywnych
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i profilaktyka,
umiejętność argumentowania
Obrona przed manipulacją. Komunikacja bez przemocy
wg Rosenberga
Konstruktywne reagowanie na krytykę i oceny
- radzenie sobie z krytyką: krytyka jako źle odbierana informacja
- zwrotna
- krytyka jako ogólna ocena
- radzenie sobie z negatywnymi emocjami w sytuacji krytyki
- przyjmowanie pochwał
Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
- jak rozmawiać ze zdenerwowaną, czy agresywną osobą
- rola nastawienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami

Kto się czubi ten się lubi - techniki rozwiązywania konfliktów

Konflikt jako element rozwoju zespołu
Najczęstsze przyczyny konfliktów w zespole
Komunikacja w konflikcie
Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnic
zdań
- przyczyny różnic zdań - merytoryczne i osobowościowe
- techniki postępowania przy występowaniu różnic zdań
Docieranie do rzeczywistych potrzeb innych ludzi
- sztuka zadawania kluczowych pytań: otwarte czy zamknięteł
Style i techniki rozwiązywania konfliktów
Negocjacje sposób na dojście do porozumienia
Rola mediatora

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez prać w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, prać indywidualną, symulacje
i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność
i zabawę, poprzez osobiste doświadczenie, psychodramy
i pantomimy, przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę.