Sztuka wystąpień publicznych po angielsku

 

Kontakty biznesowe wymagają wystąpień publicznych, a także prezentacji własnych pomysłów i opinii.

Uczestnicy zapoznają się ze stylem prezentacji w krajach anglosaskich i specyfice języka angielskiego, która wpływa
na przygotowanie publicznych wystąpień. Jednocześnie omówione zostaną różne typy prezentacji, takiej jak: przemowy inauguracyjne, gratulacje, podziękowania, a także
prezentacje wyników i planów biznesowych.

 

CEL - Niniejsze szkolenie ma na celu ułatwić formułowanie logicznych i interesujących wypowiedzi w języku angielskim.

Zakres szkolenia, a także jego intensywność, dopasowywane
są do wymagań klienta.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających język angielski
co najmniej na poziomie średnio-zaawansowanym+ (B1+).

Szkolenie prowadzone jest w dwóch blokach po 2 dni (np. dwa kolejne weekendy), po 8 godzin. Maksymalna liczba uczestników – 12 osób.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.:

niewerbalne aspekty prezentacji, m.in.: mowa ciała, emisja
głosu, tempo mówienia, intonacja, świadomość mówienia etc.
specyfika języka angielskiego w wystąpieniach publicznych
właściwy dobór sposobu prezentacji ze względu na odbiorcę
(specyfika odbiorcy)
przygotowanie materiału do prezentacji
struktura prezentacji
pomoce audiowizualne
autocharakterystyka
odpowiadanie na pytania
reakcja na krytykę
radzenie sobie ze stresem

 

Metodyka zajęć:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną, podczas której uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę, samodzielnie przygotowując prezentacje na wybrany temat.

Materiały szkoleniowe obejmują materiały własne trenera, a także materiały dostarczone przez klienta. Dzięki temu szkolenie jest bardziej efektywne, a ćwiczenia są adekwatne do wykonywanej przez uczestników pracy.

 

Trener prowadzący: Barbara Bienias

 

Zapraszam