Emisja i higiena głosu

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności osobistej uczestników.

Cele pośrednie:

Rozwój osobisty
Zmniejszenie wysiłku głosowego dzięki usprawnieniu
funkcjonowania aparatu głosowego i artykulacyjnego
Umiejętność świadomej pracy nad głosem i ochrony aparatu
głosowego poprzez prawidłowe oddychanie i wzmocnienie siły
oddechu, określenie optymalnej wysokości mówienia, właściwe
wykorzystanie rezonansu, niwelowanie nieprawidłowych napięć
w aparacie oddechowym, fonacyjnym i artykulacyjnym poprawa
brzmienia głosu usprawnienie artykulacji
Zapobieganie chorobom zawodowym narządu głosu
Zmniejszenie absencji chorobowej i ograniczenie kosztów
związanych z leczeniem chorób zawodowych głosu

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu higieny głosu i profilaktyki zaburzeń głosu

Wykład z zakresu budowy i działania narządu głosu (zarys)
Higiena głosu (wskazania dotyczące ostrożnego obchodzenia
się z głosem)
Jak „rozgrzewać” głos; „głos w stresie”, występ publiczny

Warsztat

Opanowanie prawidłowej techniki emisji głosu
Przygotowanie do pracy głosem
Techniki relaksacyjne wykorzystywane w pracy nad głosem
Wstępna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych ćwiczeń
profilaktyczno-rehabilitacyjnych

Praca nad brzmieniem głosu

Ćwiczenia elastyczności i siły poszczególnych narządów
artykulacyjnych
Ćwiczenia powiązania mechaniki artykulacyjnej z podparciem
oddechowym, zwiększenia dźwięczności i nośności głosu

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje
.