Efektywność osobista - trening umiejętności interpersonalnych - 2 dni

CEL - Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności osobistej uczestników.

Cele pośrednie:

Rozwój osobisty
Rozwijające refleksje osobiste
Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
Lepsze rozumienie siebie i innych
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
Kształcenie postawy zdrowego myślenia
Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Uzewnętrznienie motywacji do wprowadzenia
satysfakcjonujących zmian osobistych

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Mam swój cel - efektywne wyznaczanie celów

Cele życiowe i motywy podejmowania działań
Dobrze sformułowany cel i motywacja ukryta w celu
świadomość własnych potrzeb, docieranie do potrzeb
innych ludzi

Mogę góry przenosić - filozofia pozytywnego myślenia

Co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia
Samoocena i jej wpływ na sukces zawodowy
Monolog wewnętrzny czyli wpływ sposobu myślenia na
samoocenę
Jaki jest wpływ mechanizmów pozytywnego myślenia na stan
emocjonalny osoby, motywację, oraz umiejętność
realizacji celów
Branie odpowiedzialności za kształt własnego życia
Rozwijanie umiejętności odkrywania własnych motywacji
wewnętrznych
Sfera komfortu a realizacja marzeń

Mam dużo czasu - organizacja czasu pracy

Czynniki wyznaczające dobrą organizację czasu i pracy
Planowanie pracy
Zarządzanie priorytetami

Jak mnie widzą tak mnie piszą - kształtowanie osobistego wizerunku

Zdefiniowanie wizerunku, do którego należy dążyć
Wywieranie Pierwszego i Ostatniego Pozytywnego Wrażenia

Konstruktywne emocje - inteligencja emocjonalna - EQ

Co to jest inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna:

- rozpoznawanie emocji u innych
- wcześniejsze rozpoznawanie konfliktów dzięki inteligencji
- emocjonalnej
- empatia jako narzędzie rozumienia istoty oporu

Kompetencje osobiste
- samoświadomość
- motywacja
- kierowanie sobą

Kompetencje społeczne
- empatia
- umiejętności społeczne

Rozwój inteligencji emocjonalnej
- jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną
- kształcenie emocji
- EQ w życiu zawodowym

Lubimy ze sobą rozmawiać - sprawna komunikacja jako warunek porozumienia

Komunikacja niewerbalna
Aktywne słuchanie
Komunikat typu „ja”
Sztuka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych
Analiza wypowiedzi - między wierszami

Wiem co zrobię - kreatywne rozwiązywanie problemów

Jak z problemu uczynić okazję do stworzenia projektów
rozwiązań - przełamywanie barier na poziomie emocji osoby
i w myśleniu
Rozwijanie umiejętności odkrywania perspektywy widzenia
innych osób
Przeformułowanie problemu
Wykorzystanie techniki „burzy mózgów” w kreowaniu
pomysłów

Jest we mnie spokój - panowanie nad emocjami i stresem

Rozpoznawanie źródeł stresu - stresory
Sposób myślenia a stres - unikanie syndromu wypalenia
Stres jako siła mobilizująca, źródło zmiany i rozwoju
Jak rozmawiać ze zdenerwowaną, czy agresywną osobą
Relaksacja: uwalnianie napięcia, swobodne przepływanie
energii, wewnętrzny spokój. Twórcza wizualizacja.
Koncentracja: sztuka obecności, swobodne oddychanie,
praktyka kontemplacji, koncentracja na naturalnym obiekcie

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje.