• Podstawą naszej działalności w marce eduSKY są kursy doskonalące i podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Proponujemy szkolenia z innowacyjnych metod nauczania
i pracy z grupą, treningi umiejętności wychowawczych.
Zestaw naszych szkoleń dotyczy codziennej pracy dyrektorskiej
i nauczycielskiej, planowania i organizacji pracy, stosowania metod aktywizujących, realizacji zadań dydaktycznych
oraz wychowawczych szkoły. Organizujemy szkolenia rad pedagogicznych realizowane zgodnie z zamówioną tematyką,
w miejscu i czasie ustalonym ze zleceniodawcą.

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Proponujemy Państwu szkolenia Rad Pedagogicznych realizowanych w macierzystych placówkach.
Poniżej oferowane obszary tematyczne:

W SZKOLE

JA - NAUCZYCIEL

NAUCZYCIEL I UCZEŃ

NAUCZYCIEL I RODZICE

NAUCZYCIEL I NAUCZANIE

 

SZKOLENIA STUDENTÓW

WARSZTATY DLA STUDENTÓW - KLUCZE DO KARIERY

 

W SZKOLE

- Komunikacja interpersonalna w szkole
- NLP w szkole
- Czy istnieją granice tolerancji?
- Porażkę zamieniamy w sukces
- Rozwiązywanie konfliktów (uczeń - uczeń, nauczyciel – uczeń,
- nauczyciel – nauczyciel itp.)
- Zarządzanie czasem dla uczniów i nauczycieli
- Co jest ważniejsze od regulaminu?

JA - NAUCZYCIEL

- Etyka zawodu nauczyciela - seminarium i sesja posterowa
- Autoprezentacja nauczyciela w różnych sytuacjach szkolnych
- Radzenie sobie ze stresem
- Wypalenie zawodowe nauczyciela – jak nie stracić motywacji
- do pracy? Czy jest na to sposób?
- Na czym polega sukces pedagogiczny? – warsztaty
- Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
- Rola, osobowość i kompetencje nauczyciela
- Poczucie własnej wartości – korelacja samooceny ucznia
- i samooceny nauczyciela. Trening asertywności.
- Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej a kondycja
- nauczyciela

NAUCZYCIEL I UCZEŃ

- Co warto wiedzieć o swoim uczniu i jak go poznać? (cel czyli
- przydatność diagnozy; metody sprawnego i skutecznego
- diagnozowania)
- Dlaczego potrzebujemy sumienie? – rozwój moralny dziecka.
- Rola wychowawcy w kształtowaniu zespołu klasowego
- „Żeby uczniom chciało się chcieć” – kilka słów o psychologii
- motywacji. Motywowanie uczniów do pracy
- Jak szkoła może wykorzystać zdolności i temperament ucznia?
- Praca z uczniem zdolnym
- Praca z uczniem mającym trudności w nauce
- Uczeń z dysleksją w szkole i po lekcjach
- „Po pierwsze – nie szkodzić” – warsztat konstruktywnych
- sposobów reagowania nauczyciela (m. in. zastępowania reakcji
- niewskazanych )
- Lęki i obawy uczniów a sukces szkolny
- Przeciwdziałanie niekorzystnym procesom grupowym - teoria
- i praktyka
- Problem „ kozła ofiarnego”- wyprowadzanie z roli
- Mediacje w praktyce szkolnej
- Czy uczeń naprawdę pozostaje w centrum procesu
- edukacyjnego?

NAUCZYCIEL I RODZICE

- Nauczyciele i rodzice – inicjowanie i doskonalenie procesu
- współpracy
- Współpraca z rodzicami, „trudni” rodzice

NAUCZYCIEL I NAUCZANIE

- Rola motywacji w procesie nauczania i sposoby jej
- stymulowania. (W tym samomotywacja nauczyciela i etyczne
- metody wywierania wpływu na ucznia)
- Ocena obiektywna a ocena wspierająca rozwój ucznia
- Efektywność różnych modeli nauczania. Aktywizujące metody
- nauczania
- Jak rozwijać proces myślenia uczniów w procesie dydaktycznym
- Konstruowanie programu godzin wychowawczych
- Metoda projektu (założenia , cele, realizacja) jako narzędzie
- integracji międzyprzedmiotowej.
- Marketingowe metody wywierania wpływu a atrakcyjność
- procesu nauczania

 

Warunki organizacyjne i koszty ustalane są indywidualnie, zgodnie z preferencjami zainteresowanych. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie Akademii.