<łxml version="1.0" encoding="iso-8859-2"ł> ART SKY BHP dla pracodawców
 
   
           
   

e-BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - 6 godzin

Szkolenie dostępne tylko dla grup. Prosimy o kontakt.

 

CEL: Głównym celem szkolenia jest odświeżenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie znał: regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, przepisy związane z wypadkami w miejscu pracy, przyczyny wypadków i metody ochrony przed nimi, organizację stanowisk pracy biurowej, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zakres tematyczny kursu
Szkolenie BHP adresowane jest do pracodawców i osób kierujących pracownikami. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, technicznymi wymogami w tym zakresie oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie. Kursant dowiaduję się o najnowszych wymaganiach, obowiązkach pracodawcy oraz pracownika. Poruszane są także zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Szkolenie zgodne z wymogami ustawy.

Program kursu

Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy

obowiązki w zakresie BHP
ochrona pracy kobiet i ochrona rodzicielstwa
profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
nadzór i kontrola warunków pracy
wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy

Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami

podstawowe kryteria oceny czynników szkodliwych,
uciążliwych i niebezpiecznych
charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych
charakterystyka wybranych czynników szkodliwych
i uciążliwych

Ergonomia w kształtowaniu stanowiska pracy administracyjno - biurowej

przedmiot i zadania ergonomii
układ człowiek - maszyna
oświetlenie ogrzewanie, wentylacja
stanowisko pracy z komputerem

Wypadki i choroby zawodowe

rodzaje wypadków przy pracy
podstawowe zasady postępowania powypadkowego
obowiązki pracodawcy
ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
choroba zawodowa

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

rodzaje szkoleń
pracownicy służb BHP

realizacja szkoleń
organizator szkolenia i wykładowcy

instruktaż stanowiskowy
pokaz - jedna z technik ułatwiających

Zasady udzielania pomocy w razie wypadku

zasady ratownictwa techniczno-medycznego
postępowanie z poszkodowanym

zranienia, krwotoki
złamania, zwichnięcia
oparzenia, odmrożenia
porażenie prądem

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

koszty bhp
ubezpieczenia
zróżnicowana składka na ubezpieczenie społeczne

Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem
i problemy ochrony przeciwpożarowej

postępowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
pożarem

ewakuacja i jej przebieg
bezpieczne użycie gaśnic
zasady doboru sprzętu gaśniczego
znaki bezpieczeństwa
obowiązki zabezpieczenia budynku
zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
postępowanie na wypadek powstania pożaru
pozostałe obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę
ppoż.