Coaching jako proces wspierania rozwoju - 2 dniowy warsztat dla menedżerów

 

Cel: Coaching rozumiemy jako proces służący rozwojowi kompetencji i motywacji pracownika. Prawidłowa realizacja tego procesu wymaga sporych umiejętności. Jest to jednak jeden
z ciekawszych aspektów pracy menedżera. Najważniejszym celem szkolenia jest rozwój i utrwalenie wiedzy dotyczącej coachingu.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w zarządzaniu, podniesienie kwalifikacji sprzyjających budowaniu konstruktywnych i stabilnych relacji
ze współpracownikami a także usprawnienie pracy zespołowej.

Każdy z uczestników będzie miał szansę na wypracowanie własnego podejścia do coachingu i rozwój własnego stylu
w coachingu. Problematyka warsztatu koncentruje się na modelu coachingu opartego o umiejętność budowy odpowiedniej relacji
z podopiecznym. Wymaga to diagnozy potencjału rozwojowego pracownika, udzielania mu efektywnej informacji zwrotnej oraz wzmacniania pozytywnych zachowań poprzez odwoływanie
się do naturalnych zasobów pracownika.

Cele pośrednie:

 • Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji

 • Rozwijające refleksje osobiste

 • Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie

 • Lepsze rozumienie siebie i innych oraz budowanie dobrych relacji z podwładnymi

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wdrażanie w firmie zasad coachingu,

 • Poprawa zdolności komunikowania się w trudnych sytuacjach,

 • Postrzeganie własnych możliwości i szans z nowego punktu widzenia

 • Umiejętność skutecznego wspierania podwładnych
  w podejmowaniu i realizacji wyzwań

 

 

Program kursu

 

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

 • Krótka prezentacja programu

 • Oczekiwania uczestników

 • Ćwiczenie integracyjne

Czym jest coaching menedżerski

 • Odróżnienie coachingu od podobnych rodzajów działalności

 • Kiedy warto skorzystać z coachingu?

 • Korzyści wynikające z coachingu dla firmy i dla osoby coachowanej

 • Podstawowe zasady i typy coachingu

Czym to się je? Metodyka stosowania coachingu
w zarządzaniu

 • Motywowanie i wspieranie podwładnych

 • Stosowanie perspektywy systemowej

 • Style zarządzania sytuacyjnego – coaching

 • Odwaga i wrażliwość coacha

Solidne podstawy, czyli założenia coachingu

 • Zadania coacha – menedżera

 • Zasady etyczne coacha

 • Podstawowe kompetencje coacha

 • Metody pracy coacha

Od A do Z - proces coachingu

 • Zasady pracy z celami

 • Potrzeby i aspiracje podwładnych – klientów

 • Motywacja z perspektywy pracownika i szefa

 • Bariery przeszkadzające w procesie coachingu

Rozmowa coachingowa

 • Poziomy słuchania

 • Zadawanie pytań

 • Udzielanie informacji zwrotnych

 • Cele, wartości i przekonania – piramida Dilt’sa

 • Jak budować zaufanie w relacji coachingowej?

Skrzyneczka z narzędziami, czyli metody coachingowe

 • Zawieranie kontraktu

 • Określanie i wyznaczanie wymiernego celu

 • Określanie pożądanych rezultatów

 • Praca z ograniczającymi przekonaniami

 • Identyfikowanie zasobów – silne strony, umiejętności

 • Wyzwania coacha: opór, granice

 • Świętowanie osiągnięć

  • Model GROW

  • Model ICC

Podsumowanie coachingu

 • Informacja zwrotna od coacha - szefa dla klienta - pracownika

 • Informacja zwrotna od klienta - pracownika dla coacha - szefa

Co potem? Proces zmiany osobistej

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  w praktyce

 • Praktyczna możliwość wdrożenia coachingu do  pracy menedżerskiej

 • Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje
.