Asertywność - jak osiągnąć poczucie emocjonalnej niezależności, równowagę w życiu prywatnym
i zawodowym oraz szacunek do siebie i innych - 2 dni

Cel: Najważniejszym celem szkolenia jest rozwój i utrwalenie zachowań asertywnych oraz dostarczenie narzędzi umożliwiających zarządzanie własnymi emocjami. Celem szkolenia jest uzyskanie większej pewności siebie, a także kształcenie umiejętność mówienia „nie”, wyrażania własnych pomysłów, opinii i potrzeb, przyjmowania i udzielania krytyki, chwalenia, jak również umiejętność ochrony siebie samego przed nieuzasadnionymi atakami, próbami manipulacji, przerzucaniem odpowiedzialności.

Cele pośrednie:

Poznanie treści i zakresu pojęcia „asertywność”
Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
Dbanie o własne interesy w harmonii z otoczeniem
Rozwijające refleksje osobiste
Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
Lepsze rozumienie siebie i innych
Rozróżnianie zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
Zdobycie umiejętności asertywnej, bezkonfliktowej komunikacji
w pracy
Poznanie asertywnych sposobów budowania granic
Poznanie wzorów bezpośredniego, stanowczego i uczciwego
wyrażania swoich uczuć i opinii
Poznanie skutecznych technik radzenia sobie z manipulacją
i zachowaniami inwazyjnymi
Nabycie umiejętności odmawiania i przyjmowania odmowy
Zamiana krytyki na użyteczną informację zwrotną
Nabycie umiejętności asertywnego dopasowania formy
wypowiedzi do sytuacji i osoby
Poznanie sposobów zarządzania własnymi emocjami
Neutralizowanie stresów obniżających poczucie własnej
wartości

Program kursu

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych

Pojęcie asertywności
Typy zachowań
- zachowania agresywne
- uległe
- asertywne
Prawa społeczne
Emocje a zachowania asertywne
Stan: rodzic - dorosły - dziecko
Mapa asertywności - uświadomienie problemów indywidualnych
Samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego
siebie

Szanuję ciebie i siebie - procedury, taktyki asertywnych wypowiedzi i zachowań

Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
- przyczyny trudności z odmawianiem
- reguły odmowy asertywnej
Bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć
i postaw
- komunikaty typu „ja” i „ty”
- wyrażanie pozytywnych emocji
- wyrażanie odczuć negatywnych
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i profilaktyka,
umiejętność argumentowania
Obrona przed manipulacją. Komunikacja bez przemocy
wg Rosenberga
Konstruktywne reagowanie na krytykę i oceny
- radzenie sobie z krytyką: krytyka jako źle odbierana
- informacja zwrotna
- krytyka jako ogólna ocena
- radzenie sobie z negatywnymi emocjami w sytuacji krytyki
- przyjmowanie pochwał
Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
- jak rozmawiać ze zdenerwowaną, czy agresywną osobą
- rola nastawienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami

Słucham i słyszę - aktywne słuchanie

Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie,
dopytywanie)
Skuteczne słuchanie . jak słuchać, żeby inni chcieli z nami
rozmawiać
Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

Jak to powiedzieć - użyteczne techniki do stosowania
w różnych sytuacjach

Zdarta płyta
Asertywne odraczanie
Demaskowanie aluzji
Zasłona dymna
Zgoda asertywna
Chć czy muszę - dialog wewnętrzny pomiędzy wolnością
i odpowiedzialnością

Idzie mi coraz lepiej - sztuka zwiększania osobistej skuteczności

Świadomość praw osobistych
Asertywność w kontakcie z samym sobą - zwiększanie poczucia
własnej wartości
Monolog wewnętrzny - autosabotaż lub pomoc w zachowaniach
asertywnych
Asertywność wobec autorytetów, osób starszych i dzieci, osób
stojących wyżej lub niżej w hierarchii oraz klientów
Nie dać się sprowokować - reagowanie na manipulację,
agresywną krytykę i atak
Kiedy uległość przeradza się w agresje - radzenie sobie
z poczuciem winy i krzywdy
Zachowania stanowcze, partnerskie, zorientowane
na rozwiązanie problemu
Dawanie i branie
Granice asertywności

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, scenki, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje.